The SPA Package

Spa treatment complex is 2 hour long service for customers (not more than 4 persons) that includes:

— warming-up in hammam;
— russian sauna treatment by professional bathers;
— overall classic massage by 2 persons;
— tea break;
— neck and shoulders massage;
— feet massage;
— oriental head massage;
— honey massage in sauna;
— soap massage – peeling with “Kese” coarse bath-glove in Hammam;
— body moisturizing with creme.

Please pay Your attention that you will not be able to fulfill the whole treatment complex mentioned above when buying 2 hours Spa-ritual (full offer of Spa-ritual see in section services).

If you would like to fulfill the whole treatment complex of Spa-ritual (3-4 hours), we recommend to pay for additional time.
 
Spa treatment complex price 300.00 EUR
Price of one additional hour 150.00 EUR
Price for additional customerOver 4 persons 40.00 EUR
Regulations buy package
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi (turpmāk tekstā — Noteikumi) ir distances līgums (turpmāk tekstā — Līgums) starp SIA „Tērbatas Sēta” un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā — Klients).
 
SIA „Tērbatas Sēta”, reģistrācijas Nr. 40003694643, jur. adrese Imantas 2.līnija 19, Rīga, LV-1083, tālr. +37167092292, fakss +37167464745, e-pasts info@seasonspa.lv, piedāvā Klientiem iespēju samaksāt par SIA „Tērbatas Sēta” spa salonā ‘’Season SPA’’ (Rīgā, Tērbatas ielā 73) sniegto izklaides pakalpojumu — ‘’Spa-pakete’’ (turpmāk tekstā — Pakalpojums), izmantojot tīmekļa vietni www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv vai book.seasonspa.lv.

Pirkuma kārtība

Klients, izmantojot tīmekli, apmeklē vietni www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv vai book.seasonspa.lv, kur  sadaļā ‘’Spa-pakete’’ nospiež pogu „Pirkt paketi” un izvēlas Pakalpojuma datumu, laiku, ilgumu, kā arī norāda to personu skaitu, kuram tiek pasūtīts Pakalpojums. Ja Pakalpojums saskaņā ar Klienta pieprasījumu ir pieejams, Klientam tiek piedāvāts ievadīt savus kontaktdatus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Pēc kontaktdatu ievadīšanas un nospiežot pogu „Uzsākt maksājumu”, Klientam tiek piedāvāts pārbaudīt savus kontaktdatus, Pakalpojuma datus un cenu, kā arī veikt apstiprinājumu tam, ka Klients ir iepazīstināts ar Noteikumiem un tiem piekrīt (atzīmējot attiecīgo aili). Izpildot augstākminētās darbības, Klientam tiek piedāvāts apmaksāt Pakalpojumu, nospiežot pogu „Apmaksāt”. Pēc pogas „Apmaksāt” nospiešanas, Klients veic Pakalpojuma apmaksu tiešsaistes režīmā ar AirPay elektroniskās norēķinu sistēmas palīdzību, ko uztur SIA „AirPay” (reģ. Nr. 40003989452, adrese — Kurzemes prospekts 138-29, Rīga, LV-1069).

Klientam ir iespēja apmaksāt Pakalpojumu ar kredītkarti un debetkarti (Visa, Visa Electron, Mastercard vai Maestro), vai ar banklink palīdzību (Swedbank, Nordea banka, Norvik banka, DNB, SEB Banka). Lai veiktu maksājumu ar kredītkarti vai debetkarti, Klienta kartei jābūt aktivizētai 3D secure aizsardzības sistēmai pirkumiem internetā. Plašāku informāciju par 3D Secure sistēmu un tās darbības principiem Klients var uzzināt savā bankā. Lai veiktu maksājumu ar banklink palīdzību, Klientam ir jāizvēlas attiecīgā Internet banka. Pēc veiksmīgas apmaksas veikšanas Klientam tiek nosūtīts apstiprinājums uz to e-pasta adresi, kuru Klients noradījis, ievadot savus kontaktdatus.

Pirkuma anulēšana

SIA „Tērbatas Sēta” patur tiesības anulēt jebkuru Pakalpojumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, piemēram, preču un Pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga. Šādā noziedzīgā nodarījumā vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

Citi noteikumi

Klients apņemas netraucēt Pakalpojuma darbību vai sniegšanas kārtību. Ir aizliegta jebkāda informācijas kopēšana, pielāgošana un datu publicēšana. 
Klientam nav tiesību nodot tiesības uz Pakalpojumu citai personai.
Klients ir atbildīgs par norādīto e-pasta adreses pareizību un sava e-pasta pieejamību un drošību. SIA „Tērbatas Sēta” nav atbildīga, ja Klients nesaņem SIA „Tērbatas Sēta” nosūtīto informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Klientam ar tā nosūtīšanas brīdi.

SIA „Tērbatas Sēta” neuzņemas atbildību par SIA „AirPay” (reģ. Nr. 40003989452, adrese — Kurzemes prospekts 138-29, Rīga, LV-1069) sniegtiem pakalpojumiem — maksājumu nodrošināšana tiešsaistes režīmā ar AirPay elektroniskās norēķinu sistēmas palīdzību.
 
Ja Pakalpojums tiek atcelts no Klienta puses pilnīgi vai daļēji, un/vai Klients neierodas Pakalpojuma saņemšanai, SIA „Tērbatas Sēta” nav pienākuma atmaksāt Klientam par Pakalpojumu Klienta samaksāto naudu.  

Klients apstiprina ka:

— Klients ir vismaz 18 gadu veca rīcībspējīga persona;
— Klients apņemas neizmantot trešās personas maksājumu karti un internetbankas pakalpojumus, lai samaksātu par Pakalpojumu;
— Piekrīt tam, ka Pakalpojuma dokumenti būs sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta;
— Noslēdzot Līgumu, Klients apliecina, ka Klients ir rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē;
— Piekrīt tam, ka Pakalpojuma cenu nav iespējams atcelt vai mainīt.

Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas. SIA „Tērbatas Sēta” ir tiesības zvanīt uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru. 

SIA „Tērbatas Sēta” ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš par to nebrīdinot Klientu, mainīt Pakalpojuma apjomu un sniegšanas kārtību, kā arī grozīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot tīmekļa vietnē www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv vai book.seasonspa.lv.

Piekrītot šiem Noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei Pakalpojumu sniegšanas nolūkā. SIA „Tērbatas Sēta” neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Klientam, gadījumā, kad jebkura cita trešā persona pretlikumīgi pieslēdzas un/vai lieto tīmekļa vietni www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv vai book.seasonspa.lv.

Elektroniski sagatavotajiem dokumentiem ir tāds pats spēks kā rakstveidā noformētiem. 

Klienta elektroniskā piekrišana šiem Noteikumiem ir apstiprinājums tam, ka Klients ir pilnīgi iepazinies ar Noteikumiem, saprot tos un tiem piekrīt. Klients piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti elektroniski.

==================

TERMS OF USE

These terms of use (hereinafter referred to as the “Terms”) are a distance contract (hereinafter referred to as the “Contract”) concluded between SIA Tērbatas Sēta and a consumer (hereinafter referred to as the “Client”). SIA Tērbatas Sēta, registration No. 40003694643, registered office at Imantas 2. līnija 19, Riga, LV-1083, tel. +37167092292, fax +37167464745, e-mail: info@seasonspa.lv, offers its Clients a possibility to pay online (at www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv or book.seasonspa.lv) for a relaxation service, i.e. SPA package (hereinafter referred to as the “Service”), provided by SIA Tērbatas Sēta at Season SPA salon (Tērbatas iela 73, Riga).

Purchase Procedure

The Client shall visit one of the following websites — www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv or book.seasonspa.lv, find the “SPA package” section, press the button “Buy package”, and then select the date, time, and duration of the Service, as well as indicate the number of persons for which the Service is ordered. If the Service is available as the Client has requested, the Client is asked to provide his or her contact data (name, surname, telephone number, e-mail address). After entering the contact data and pressing the button “Start payment”, the Client is offered to verify his or her contact data, dates and price of the Service, as well as confirm that the Client has become acquainted with the Terms and agrees to comply with them (by ticking the relevant item). After taking the said steps the Client is asked to pay for the Service by pressing the button “Pay”. The Client shall press the button “Pay” and make an online payment for the Service through the AirPay electronic settlement system maintained by SIA AirPay (reg. No. 40003989452, address: Kurzemes prospekts 138-29, Riga, LV-1069). The Client may pay for the Service with a credit card or debit card (Visa, Visa Electron, Mastercard or Maestro), or by using the banklink payment method (Swedbank, Nordea Bank, Norvik Bank, DNB, SEB). In order to make a payment with a credit card or debit card, the Client’s card must be activated for 3D Secure, a system for safe shopping online. For more information about 3D Secure and its basic principles, the Client should contact his or her bank. In order to make a payment by using the banklink, the Client shall select the relevant bank online. After the payment has been successfully made the Client receives a confirmation e-mail to the e-mail address the Client has indicated in his or her contact data.

Cancellation of a Purchase

SIA Tērbatas Sēta reserves the right to cancel any Service if there is any doubt about the possible fraudulent nature of the transaction. It is illegal to use a payment card issued to another person or the data of such card in order, for instance, to pay for goods and Services. A person committing such a criminal offence may be held liable, pursuant to the Criminal Law of the Republic of Latvia.

Other Terms

The Client shall undertake not to intrude on the course or provision of the Service. Copying and customising of any information, as well as publishing of data are forbidden. The Client is not entitled to assign the Service to any third party. The Client shall be responsible for the accuracy of his or her e-mail address and availability and security of his or her e-mail. SIA Tērbatas Sēta shall not be responsible for the failure of the Client to receive the information sent by SIA Tērbatas Sēta to the e-mail address indicated by the Client. Information shall be considered sent to the Client from the moment of sending. SIA Tērbatas Sēta shall assume no responsibility for services provided by SIA AirPay (reg. No. 40003989452, address Kurzemes prospekts 138-29, Riga, LV-1069), i.e. the online payment service through the AirPay electronic settlement system. Should the Client cancel the Service fully or partly, and/or the Client fail to arrive at the place of the provision of the Service, SIA Tērbatas Sēta shall not be obliged to repay the money paid for the Service to the Client.

The Client shall confirm the following:

— The Client is a legally capable person who is at least 18 years of age;
— The Client shall undertake not to use a payment card and internet banking services of the third party in order to pay for the Service;
— The Client agrees that the Service documents are prepared electronically and are valid without signature;
— Concluding the Contract, the Client shall confirm that he or she is a legally capable person and is not under the influence of alcohol or any narcotic and/or psychotropic substances;
— The Client agrees that the price of the Service may not be cancelled or changed. The Client shall confirm that during the validity period of the Contract his or her data are correct.

SIA Tērbatas Sēta has the right to call the telephone number indicated by the Client during registration. SIA Tērbatas Sēta has the right to change the scope and provision procedure of the Service at any time without informing the Client in advance, as well as to amend these Terms by publishing the relevant changes on its website at www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv or book.seasonspa.lv. By agreeing to these Terms the Client confirms that he or she agrees to the processing of his or her personal data for the purpose of the provision of the Service. SIA Tērbatas Sēta shall not be liable for any damage caused to the Client as a result of any third party illegally connecting to and/or using the website www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv or book.seasonspa.lv. Documents prepared electronically shall have the same force as those drawn up on paper. Electronic consent from the Client to these Terms shall serve as confirmation that the Client has become fully acquainted with the Terms, understands them and agrees to them. The Client shall agree that the Terms are confirmed electronically.

==================

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Настоящие правила (далее в тексте — Правила) представляют собой дистанционный договор (далее в тексте — Договор) между обществом с ограниченной ответственностью SIA Tērbatas Sēta и покупателем услуги (далее в тексте — Клиент). SIA Tērbatas Sēta, регистрационный № 40003694643, юридический адрес: 2-я Имантская линия, 19, г. Рига, LV-1083, тел.: +37167092292, факс: +37167464745, эл. почта: info@seasonspa.lv, предлагает Клиентам возможность заплатить за развлекательную услугу, оказанную в спа-салоне SIA Tērbatas Sēta Season SPA (г. Рига, ул. Тербатас, 73) — «Спа-пакет» (далее в тексте — Услуга), используя интернет-страницу www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv или book.seasonspa.lv.

Порядок оформления покупки

Клиент, используя Интернет, заходит на интернет-страницу www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv или book.seasonspa.lv, где в разделе «Спа-пакет» нажимает кнопку «Купить пакет» и выбирает дату, время, продолжительность Услуги, а также указывает количество человек, для которого заказывается Услуга. Если соответствующая запросу Клиента Услуга доступна, Клиенту предлагается ввести свою контактную информацию (имя, фамилия, номер телефона, адрес эл. почты). После ввода контактной информации и нажатия кнопки «Начать платеж», Клиенту предлагается проверить свою контактную информацию, данные об Услуге и цену, а также подтвердить, что Клиент ознакомлен с Условиями и согласен с ними (поставив отметку в соответствующую графу). После выполнения вышеуказанных действий Клиенту предлагается оплатить Услугу, нажав кнопку «Оплатить». После нажатия кнопки «Оплатить» Клиент производит оплату Услуги в режиме онлайн с помощью электронной расчетной системы AirPay, которую поддерживает SIA AirPay (рег. № 40003989452, адрес: проспект Курземес, 138–29, г. Рига, LV-1069). Клиент может оплатить Услугу кредитной или дебетовой картой (Visa, Visa Electron, Mastercard или Maestro), или с помощью banklink (Swedbank, Nordea banka, Norvik banka, DNB, SEB banka). Чтобы произвести платеж кредитной или дебетовой картой, у карты Клиента должна быть активирована система защиты 3D secure для покупок в Интернете. Более подробную информацию о системе 3D secure и принципах ее работы Клиент может получить в своем банке. Чтобы выполнить платеж с помощью banklink, Клиенту необходимо выбрать соответствующий интернет-банк. После успешной оплаты Клиенту высылается подтверждение на адрес эл. почты, указанный Клиентом при вводе своей контактной информации.

Аннулирование покупки

SIA Tērbatas Sēta оставляет за собой право аннулировать любую Услугу при наличии подозрений в возможном мошенническом характере сделки. Использование платежной карты и/или данных платежной карты, выданной другому лицу, например, для приобретения товаров и Услуг, является противозаконным. Лицо, виновное в таком преступном деянии, может быть привлечено к ответственности согласно Уголовному закону Латвийской Республики.

Прочие условия

Клиент обязуется не создавать препятствий для работы Услуги или порядка ее оказания. Любое копирование, изменение информации и публикация данных запрещены. Клиент не имеет права передавать право на Услугу другому лицу. Клиент несет ответственность за верность указанного адреса эл. почты, а также за доступность и надежность своей эл. почты. SIA Tērbatas Sēta не несет ответственности, если Клиент не получил информацию, отправленную SIA Tērbatas Sēta на указанный Клиентом адрес эл. почты. Информация считается отправленной Клиенту с момента ее отправки. SIA Tērbatas Sēta не несет ответственности за услуги, оказанные SIA AirPay (рег. № 40003989452, адрес: проспект Курземес, 138–29, г. Рига, LV-1069) — обеспечение платежей в режиме онлайн с помощью электронной расчетной системы AirPay. Если Услуга отменена Клиентом полностью или частично, и/или если Клиент не является для получения Услуги, SIA Tērbatas Sēta не обязано возвращать Клиенту деньги, уплаченные за Услугу.

Клиент подтверждает, что:

— он является дееспособным лицом старше 18 лет;
— Клиент обязуется не использовать платежную карту третьего лица и услуги интернет-банка, чтобы заплатить за Услугу;
— он согласен с тем, что документы Услуги будут подготовлены в электронной форме и являются действительными без подписи;
— заключая Договор, Клиент подтверждает, что он является дееспособным, а также не находится под воздействием алкоголя, наркотических и/или психотропных веществ;
— он согласен с тем, что цену Услуги невозможно отменить или изменить.

Клиент подтверждает, что сведения, предоставленные им в течение срока действия Договора, являются верными.

SIA Tērbatas Sēta вправе позвонить на телефон, указанный Клиентом при регистрации. SIA Tērbatas Sēta вправе в любое время, предварительно не предупреждая об этом Клиента, изменить объем и порядок оказания Услуги, а также изменить настоящие Правила, опубликовав соответствующие изменения на интернет-странице www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv или book.seasonspa.lv. Соглашаясь с настоящими Правилами, Клиент подтверждает, что он дает согласие на обработку предоставленных им личных данных в целях оказания Услуг. SIA Tērbatas Sēta не отвечает за убытки или ущерб, нанесенный Клиенту в случае, если какое-либо третье лицо противозаконно подключится и/или воспользуется интернет-страницей www.seasonspa.lv, info.seasonspa.lv или book.seasonspa.lv. Документы, подготовленные в электронной форме, обладают такой же силой, как и оформленные в письменном виде. Электронное согласие Клиента с настоящими Правилами подтверждает, что Клиент полностью ознакомился с Правилами, они ему понятны и он согласен с ними. Клиент согласен с тем, что Правила утверждаются в электронной форме.